Marketing

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že prevádzkovateľ bude od Vás požadovať a spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, email.

 

Prevádzkovateľ: TrueOne, s.r.o., IČO: 43 881 149, 022 01 Čadca, Školská 40

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@96design.sk, +421 948 007 032

Účel spracúvania: marketingové účely, zasielanie newsletterov a iných marketingových ponúk

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa a zamestnanci Prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: Po dobu trvania udeleného súhlasu

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby Vám mohli byť zasielané newslettre a iné marketingové ponuky. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k zasielaniu newsletterov a iných marketingových ponúk.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.