Účtovná a daňová evidencia

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že prevádzkovateľ bude od Vás požadovať a spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa.

 

Prevádzkovateľ: TrueOne, s.r.o., IČO: 43 881 149, 022 01 Čadca, Školská 40

Kontaktné údaje prevádzkovateľainfo@96design.sk, +421 948 007 032

Účel spracúvania: Riadne vedenie účtovnej a daňovej evidencie, najmä v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty.

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: externý účtovník.

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie zákonných povinnosti prevádzkovateľa.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.